پەڕە کورتەکان

لە خوارەوە زیاتر لە ٥٠ ئەنجام لە مەودای #١ بۆ #٥٠ پیشان دەدرێت.

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە

 1. (مێژوو) ‏Unix ‏[٠ بایت]
 2. (مێژوو) ‏Test ‏[٢٨ بایت]
 3. (مێژوو) ‏Testandroid ‏[٥٤ بایت]
 4. (مێژوو) ‏سیستەم ‏[٧١ بایت]
 5. (مێژوو) ‏MAC Keyboard ‏[٨٤ بایت]
 6. (مێژوو) ‏Linux ‏[١٦٣ بایت]
 7. (مێژوو) ‏Gcc ‏[١٨٣ بایت]
 8. (مێژوو) ‏Cloud ‏[٢٣٠ بایت]
 9. (مێژوو) ‏Driver ‏[٢٣١ بایت]
 10. (مێژوو) ‏Shell ‏[٢٨٢ بایت]
 11. (مێژوو) ‏GUI ‏[٢٩٥ بایت]
 12. (مێژوو) ‏TOR ‏[٣١٨ بایت]
 13. (مێژوو) ‏Gdb ‏[٣٤٩ بایت]
 14. (مێژوو) ‏Remote DSL ‏[٣٨٦ بایت]
 15. (مێژوو) ‏Deep web ‏[٤٢٦ بایت]
 16. (مێژوو) ‏LTS ‏[٤٣٠ بایت]
 17. (مێژوو) ‏نەمانی دوگمەکانی پەنجەرە ‏[٤٥٢ بایت]
 18. (مێژوو) ‏سەرچاوە کراوە ‏[٤٥٣ بایت]
 19. (مێژوو) ‏ڕاژەکار ‏[٥١١ بایت]
 20. (مێژوو) ‏PuTTY ‏[٥٢٠ بایت]
 21. (مێژوو) ‏بێتا ‏[٦١١ بایت]
 22. (مێژوو) ‏Root ‏[٦٣٨ بایت]
 23. (مێژوو) ‏TEST ‏[٦٥١ بایت]
 24. (مێژوو) ‏XWindows ‏[٧٢٣ بایت]
 25. (مێژوو) ‏Medit ‏[٧٦٩ بایت]
 26. (مێژوو) ‏Ellqey63 ‏[٨٥٦ بایت]
 27. (مێژوو) ‏Ellqey70 ‏[٨٦٢ بایت]
 28. (مێژوو) ‏Gnome ‏[٨٨٠ بایت]
 29. (مێژوو) ‏CMS ‏[٨٨٧ بایت]
 30. (مێژوو) ‏Ellqey71 ‏[٩٠٣ بایت]
 31. (مێژوو) ‏Ellqey57 ‏[١٬٠٠٢ بایت]
 32. (مێژوو) ‏FTP ‏[١٬٠١٣ بایت]
 33. (مێژوو) ‏Ellqey64 ‏[١٬٠١٨ بایت]
 34. (مێژوو) ‏Cloud computing ‏[١٬٠٧٤ بایت]
 35. (مێژوو) ‏KDE ‏[١٬٠٩٨ بایت]
 36. (مێژوو) ‏مۆڵەتی GPL ‏[١٬١٢٣ بایت]
 37. (مێژوو) ‏بیت ‏[١٬١٢٥ بایت]
 38. (مێژوو) ‏IDE ‏[١٬١٤٠ بایت]
 39. (مێژوو) ‏گواستنەوەی دوگمەکانی پەنجەرە ‏[١٬١٥٥ بایت]
 40. (مێژوو) ‏Kurdish Keyboard for MAC ‏[١٬١٦٤ بایت]
 41. (مێژوو) ‏Thunderbird ‏[١٬١٧١ بایت]
 42. (مێژوو) ‏Common Language Runtime ‏[١٬١٨٦ بایت]
 43. (مێژوو) ‏Application Store ‏[١٬١٩١ بایت]
 44. (مێژوو) ‏Gens-gs ‏[١٬٢٠٩ بایت]
 45. (مێژوو) ‏Java script ‏[١٬٢١٣ بایت]
 46. (مێژوو) ‏Ellqey66 ‏[١٬٢٢٣ بایت]
 47. (مێژوو) ‏Moblin ‏[١٬٢٣٣ بایت]
 48. (مێژوو) ‏Ethernet ‏[١٬٢٤٥ بایت]
 49. (مێژوو) ‏Function ‏[١٬٢٥٣ بایت]
 50. (مێژوو) ‏Bitwarden ‏[١٬٢٥٩ بایت]

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە